Hamid Mashayekh - حمید مشایخ

14- Nasibi Residential Building

دوشنبه، 09 دى 1392
Constructed - بازدید : 400
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
  • ساختمان مسکونی نصیبی ، کارفرما:خانم یوسف زاده ، متراژ:2300 متر مربع ، 8 طبقه
وب سایت رسمی مهندس حمید مشایخ.
Hamid Mashayekh
طراحی وب سایت پرشین آیکون